Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Ing. arch. Kamilou Douděrovou, se sídlem Masarykova 244/42, 250 88 Čelákovice, podnikající pod IČO: 494 97 481 a ochrannou známkou „Kamidesign“, č. zápisu 376614 (dále jen „zhotovitel“) a klientem zhotovitele (dále jen „objednatel“) při realizaci díla ve smyslu ustanovení § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) prováděného na základě objednávky objednatele a spočívajícího zejména ve zhotovení návrhu interiéru, architektonické studie, konzultaci či návrhu dispozičního uspořádání místností (dále jen „dílo“).
2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem níže uvedeným způsobem. Ujednání obsažená ve smlouvě o dílo, která jsou odchylná od těchto VOP, mají vždy přednost. Otázky výslovně neupravené smlouvou o dílo a VOP se řídí ustanoveními platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Objednávku díla lze provést zejména elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách zhotovitele www.kamidesign.cz (dále jen „webové stránky“), popř. prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách zhotovitele či telefonicky. V objednávce je objednatel povinen uvést své kontaktní údaje a specifikovat zadání (dále jen „objednávka“).
2. Po přijetí objednávky zhotovitel dle potřeby požádá objednatele o upřesnění zadání, doplnění vstupních informací či dodání dalších podkladů, zejména, nikoliv však výlučně, dodání základních situačních výkresů, rozměrů, apod., a to zpravidla elektronicky, prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu objednatele, či telefonicky.
3. Na základě objednávky zhotovitel vytvoří cenovou nabídku, jejímž obsahem je specifikace díla, cena a platební podmínky, a která potvrzuje přijetí objednávky ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cenová nabídka“ a „zákon o ochraně spotřebitele“). Cenovou nabídku zhotovitel zašle objednateli k odsouhlasení prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu objednatele či na základě dohody s objednatelem jiným vhodným způsobem. Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, zhotovitel zašle objednateli současně s cenovou nabídkou VOP, s nimiž má objednatel možnost se seznámit i na webových stránkách zhotovitele. Odesláním cenové nabídky činí zhotovitel objednateli závazný návrh na uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle zadání a dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu vycházející z cenové nabídky, poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo ve stanoveném termínu převzít (dále jen „smlouva o dílo“). Není-li výslovně stanoveno jinak, je cenová nabídka platná jeden měsíc od data vyhotovení.
4. Smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 1740 odst. 1 občanského zákoníku uzavřena výslovným odsouhlasením cenové nabídky objednatelem prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zhotovitele. Za účelem specifikace díla se zpravidla do 2 až 4 týdnů od výslovného odsouhlasení cenové nabídky koná vstupní schůzka zhotovitele a objednatele, na níž může být cenová nabídka v souvislosti se specifikací díla upravena. Upravenou cenovou nabídku zašle zhotovitel objednateli k odsouhlasení prostřednictvím e-mailu.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla vychází z odsouhlasené cenové nabídky ve smyslu ustanovení § 2622 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Úhrada ceny díla bude rozdělena dle sjednaného platebního plánu. Nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem výslovně jinak, 1. část ceny díla ve výši 70 % z celkové ceny díla bude splatná bez zbytečného odkladu po vstupní schůzce smluvních stran; 2. část ceny díla ve výši 30 % z celkové ceny díla bude splatná bez zbytečného odkladu po předání dokončeného díla objednateli.
3. Dílo je prováděno pouze v jedné variantě. V případě, že bude objednatel požadovat více variant díla, je povinen zaplatit zhotoviteli příplatek za každou jednotlivou variantu.
4. Úhrada příslušné části ceny díla a příplatku za vícero variant díla bude provedena vždy dle způsobu a ve lhůtě uvedené ve faktuře – daňovém dokladu vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel připočítá k fakturovaným částkám daň z přidané hodnoty v sazbě a způsobem dle právní úpravy platné a účinné ke dni zdanitelného plnění. Sjednaná výše DPH může být měněna s ohledem na změny příslušných právních předpisů, přičemž bude účtována v souladu s právními předpisy vždy v procentní výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
6. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně fakturované částky ve stanovené době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky v souladu s ust. § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést další plnění či činnosti nezahrnuté v cenové nabídce, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo a bez nichž by dílo nebylo vzhledem ke svému účelu úplné (nutné vícepráce), zhotovitel takové práce provede a cena díla se o cenu nutných víceprací zvýší v souladu s ustanovením § 2622 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Bude-li objednatel požadovat, a to i v průběhu provádění prací na díle, rozšíření rozsahu některých prací na díle (vyžádané vícepráce) nebo cokoliv v jiném provedení (změna díla), než je uvedeno v odsouhlasené cenové nabídce, cena díla se o jejich cenu či o rozdíl v ceně zvýší. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, požadavek na změnu musí objednatel provést písemnou formou a doručit jej zhotoviteli. Zhotovitel následně bez zbytečného odkladu objednateli sdělí cenu díla navýšenou o cenu vyžádaných víceprací prostřednictvím nové cenové nabídky, kterou zašle objednateli k odsouhlasení.
10. V případě, že objednatel po vstupní schůzce či po zhotovení i jen části díla požádá zhotovitele o zásadní změnu zadání specifikovaného v zápisu ze vstupní schůzky, považuje se tato žádost za zcela novou objednávku, resp. za nový návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku, který vyžaduje novou cenovou kalkulaci a cenovou nabídku. Za zásadní změnu se považuje zejména, nikoliv však výlučně, změna konceptu díla. Pokračování spolupráce smluvních stran je v takovém případě ponecháno na uvážení zhotovitele. Novou objednávkou není dotčeno právo zhotovitele požadovat zaplacení ceny předchozího díla či jeho části, bylo-li zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje:
a) osobně a/nebo pod svým osobním vedením prostřednictvím třetích osob spolupracujících se zhotovitelem provést s potřebnou péčí dílo pro objednatele v době přiměřené povaze díla (tj. zpravidla minimálně 8 týdnů od vstupní schůzky);
b) bez zbytečného prodlení oznámit objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení díla (např. je-li dílo či jeho část technicky či jinak neproveditelné, nebo jsou-li pokyny objednatele v rozporu s platnými právními předpisy);
c) předat dílo objednateli, a to v jednom vyhotovení osobně a v jednom vyhotovení v elektronické formě
na emailovou adresu objednatele, přičemž dílo lze předat a převzít i po částech
;
d) s objednatelem projednat řádně a včas sdělené připomínky či výhrady k předané části díla, a v případě, že se nejedná o připomínky rozsáhlého charakteru, které jsou považovány za žádost o vícepráce či změnu díla, či připomínky k designovému stylu, dílo (popř. jeho příslušnou část) upravit dle přání objednatele;
e) nezneužít informace, které získá v souvislosti s realizací díla pro objednatele.

2. Objednatel se zavazuje:
a) řádně a včas uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla či její jednotlivé splátky nebo zálohy dle čl. 3. těchto obchodních podmínek;
b) poskytnout zhotoviteli, a to i bez jeho vyžádání, veškerou potřebnou součinnost, zejména bez zbytečného odkladu dodat zhotoviteli nezbytné podklady k realizaci díla a vyjadřovat se k návrhům, dotazům či výzvám zhotovitele pro správnou realizaci díla s tím, že zhotovitel není v prodlení s provedením či předáním díla po tu dobu, po kterou mu objednatel neposkytl vyžadovanou součinnost;
c) dílo řádně a včas převzít, přičemž bere na vědomí, že neodsouhlasí-li navrhovaný termín předání díla ani po druhé písemné výzvě zhotovitele učiněné prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu objednatele, má se za to, že s navrhovaným termínem souhlasí a marným uplynutím navrhovaného termínu se dílo považuje za řádně předané;
d) užít dílo jen k určenému účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. nebylo-li výslovně stanoveno jinak pouze k účelu stanovenému v odsouhlasené cenové nabídce;
e) neprodleně upozornit zhotovitele na vady díla, které jsou zjistitelné již v průběhu realizace díla;
f) bez zbytečného odkladu po převzetí díla či jeho části se zhotovitelem dílo či jeho část projednat, a v případě výhrad k dílu či jeho části tyto neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od převzetí díla či jeho části, zhotoviteli (maximálně jednou) oznámit písemně na e-mailovou adresu zhotovitele spolu s konkrétními údaji, jakým způsobem má být dílo či jeho část přepracováno; pokud objednatel případné připomínky či výhrady k dílu ve stanovené lhůtě zhotoviteli nesdělí, má se za to, že dílo přijímá bez výhrad.

5. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Dílo provedené zhotovitelem je originálním a původním dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a § 61 autorského zákona, přičemž zhotovitel je jediným a výhradním nositelem autorských, majetkových a jiných práv duševního vlastnictví k tomuto dílu. Zhotovitel disponuje veškerými právy a ochranou vyplývající mu z autorského zákona.
2. Dílo není projektovou či prováděcí dokumentací, jedná se pouze o architektonickou studii.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli k dílu licenci anebo sublicenci, jedná-li se o dílo zhotovené třetími osobami spolupracujícími se zhotovitelem pod jeho vedením, ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku (dále jen „licence“), tj. oprávnění objednatele dílo užít způsobem, který nesnižuje hodnotu díla, a to výlučně pro účely realizace díla určeného v odsouhlasené cenové nabídce. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci či sublicenci ke dni úplného uhrazení ceny díla dle čl. 3 těchto VOP, tj. licence či sublicence je účinná až úplným uhrazením ceny díla dle čl. 3 těchto VOP.
4. Licence je zhotovitelem poskytována jako nevýhradní, zhotovitel je tak oprávněn k výkonu práva, ke kterému je licence udělena, jakož i k poskytnutí licence třetí osobě. Zhotovitel je oprávněn dílo užít v rámci prezentace a/nebo propagace své vlastní tvorby, zejména na svých webových stránkách, sociálních sítích a v časopisech.
5. Objednatel nesmí licenci zcela nebo zčásti poskytnout či postoupit třetí osobě, v opačném případě bude zhotoviteli zavázán k náhradě škody a jiné (i nemajetkové) újmy. Zhotoviteli zároveň náleží náhrada škody a jiné újmy, pokud by užití díla nebylo v souladu s rozsahem poskytnuté licence či by v důsledku užití díla objednatelem došlo k neoprávněnému zásahu do práv zhotovitele či třetích osob, zejména práv autorských, know-how, obchodního tajemství, ad.
6. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla dle čl. 3. těchto obchodních podmínek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě o dílo.
2. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
3. V případě zjištěné vady je objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zhotoviteli; v opačném případě není zhotovitel povinen z tohoto titulu objednateli plnit. Oznámení o zjištění vady je objednatel povinen provést písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zhotovitele. V oznámení o zjištění vady je objednatel povinen uvést přesný popis vad, přičemž vadami se nerozumí jiný designový styl či názor objednatele, a požadovaný způsob odstranění vady (tj. zejména oprava díla, dodání chybějícího plnění či přiměřená sleva z ceny díla).
4. Oznámení o zjištění vady zhotovitel bez zbytečného odkladu posoudí a objednatele informuje o výsledku posouzení vady a dalším postupu. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, zhotovitel řádně a včas oznámenou vadu díla bezplatně odstraní do 30 dnů od oznámení o zjištění vady díla objednatelem.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny v důsledku nevhodných pokynů objednatele, ani za vady, které byly po předání díla způsobeny objednatelem, zásahem třetí osoby, či skutečnostmi nezávisejícími na vůli zhotovitele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Je-li smlouva o dílo uzavírána distančním způsobem (tj. odsouhlasením cenové nabídky prostřednictvím e-mailu) s objednatelem, který je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zhotovitele. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dle tohoto odstavce VOP vrátí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu prostřednictvím bankovního převodu objednatelem uhrazenou část ceny díla poníženou o cenu prací na díle, které již byly ze strany zhotovitele do dne odstoupení od smlouvy o dílo provedeny.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo při podstatném porušení smlouvy ze strany objednatele. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla o více než 20 dnů.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit také v případech, kdy:
a) nebude možné splnit předmět smlouvy o dílo, z důvodů, které nebudou zaviněny zhotovitelem, nebo
b) se objednatel ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo
c) objednatel požádá zhotovitele o zásadní změnu objednávky.
5. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné a smlouva o dílo zaniká dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy o dílo se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Odstoupením od smlouvy zaniká poskytnutá licence dle čl. 5. VOP v celém rozsahu.
7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo propadá uhrazená část ceny díla ve prospěch zhotovitele. Objednatel je dále povinen zhotoviteli zaplatit dosud řádně a včas provedené a nevyfakturované práce.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Všechny poskytnuté informace jsou přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu s platnými a účinnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
2. Zhotovitel jakožto správce (dále také jen „správce“) osobních údajů objednatele (dále také jen „subjekt údajů“) zpracovává následující kategorie údajů:
a) kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní nebo jiná kontaktní čísla),
b) platební údaje (zejména číslo účtu, popř. číslo karty, datum platnosti karty, doručovací adresa a fakturační adresa)
(dále jen „osobní údaje“).
3. Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
c) zpracovávání je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů,
d) zpracovávání je nezbytné pro splnění právních povinností správce,
e) zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce,
f) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
4. Při zpracování osobních údajů správce postupuje v souladu se zásadou legitimity (tj. zpracovává osobní údaje pouze z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku VOP), zásadou proporcionality (tj. zpracovává osobní údaje pouze, pokud nelze požadovaného účelu dosáhnout jiným způsobem), zásadou transparentnosti, zásadou integrity a důvěrnosti (tj. zpracovává osobní údaje tak, aby nebyly zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny) a zásadou omezeného uložení (tj. osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou).
5. K osobním údajům má přístup pouze zhotovitel jakožto správce a jím pověření zpracovatelé, kteří jsou povinni zajistit vhodná technická a organizační opatření a zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
6. Objednatel jakožto subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Správce je v takovém případě povinen ukončit zpracování příslušných osobních údajů objednatele.
7. Osobní údaje budou správcem uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů či po dobu do odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a dále po dobu nezbytně nutnou pro řádné plnění právních povinností správce.
8. V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů následující práva:
a) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat jakýkoliv dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.
b) právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Subjekt údajů může kdykoliv požadovat od správce informace o zpracovávání osobních údajů.
c) právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. V souvislosti s tímto právem má subjekt údajů povinnost informovat správce o jakýchkoli změnách týkajících se zpracovávaných osobních údajů.
d) právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo, aby jeho údaje byly naprosto vymazány, pokud jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování.
e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování jeho osobních údajů.
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud subjekt údajů zjistí nebo domnívá-li se, že správce zpracovává osobní údaje způsobem v rozporu s GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel má právo kdykoliv změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky a musí být vykládány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Veškeré spory, které vzniknou v souvislosti s výkladem, platností a/nebo plněním těchto obchodních podmínek, budou řešeny příslušným soudem podle procesních předpisů České republiky.
4. Případné spory mezi zhotovitelem a objednatelem, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, lze řešit rovněž mimosoudně. V takovém případě se může objednatel obrátit na Českou obchodní inspekci, jejíž internetová adresa je www.coi.cz, jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporů.
5. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 4.10.2021

Ke stažení zde.